Een nieuwe koers

Een nieuwe koers: effectieve aansturing van kinderen met ADHD in het basis en voortgezet onderwijs.

Voor wie is de training?
De training is bedoeld voor leerkrachten en docenten in het regulier basis en voortgezet onderwijs.

Inhoud en opzet van de training
De aanpak bij deze training bestaat uit een aantal stappen die in zes sessies grondig worden behandeld. Allereerst wordt uitleg gegeven over ADHD. Wat hoort erbij en wat niet? Wat zijn de gevolgen en wat zijn de oorzaken?
Naast psycho-educatie ligt tijdens de training de nadruk sterk op het oefenen met gedragstherapeutische technieken door de leerkrachten. Het gaat om oefenen in de praktijk van alledag én de afstemming met ouders over deze technieken, zodat er in de opvoedingssituatie thuis draagvlak en steun ontstaat voor een specifieke aansturing van een leerling.

Voordat er een overstap wordt gemaakt naar een aanpak van de problemen die het kind heeft op school, wordt eerst precies gekeken hoe die problemen er uit zien in bepaalde situaties. Factoren die het gedrag beïnvloeden en vaak onbedoeld in stand houden, kunnen dan opgespoord worden. Er wordt gewerkt met huiswerkopdrachten, zoals het kind observeren in een taaksituatie. Vanaf de derde sessie worden er concrete handelingsplannen opgesteld. De plannen van aanpak zijn steeds gebaseerd op observaties van het gedrag in verschillende situaties. Daarnaast bestaat het plan van aanpak uit het vergroten van de motivatie om gewenst gedrag te vertonen, door een juiste balans tussen dat wat het gewenste gedrag oplevert en het ongewenste gedrag kost te creëren. De focus ligt achtereenvolgens op de taaksituatie in de klas, de problemen in overgangssituaties ( zoals van plein naar de klas, wisselen van lokaal tussen lesuren) en op vrije situaties.

In het voortgezet onderwijs wordt op leerlingen een nog groter beroep gedaan wat betreft zelfsturing. Daar struikelen kinderen met ADHD vaak opnieuw over hun tekorten in het uitvoeren van gewenst gedrag, hun gebrekkige organisatie en planning bij het maken van huiswerk, en de moeite die ze hebben om taakgericht gedrag vol te houden. De problemen en de aanpak binnen het voortgezet onderwijs krijgen daarom binnen de training apart aandacht.
Kinderen met ADHD roepen vaak heftige emoties op bij degenen die dagelijks met hen omgaan en hen begeleiden. Door de hele training heen en speciaal in sessie 6 wordt aandacht besteed aan het hanteren van emoties.
Verder biedt deze training de mogelijkheid tot het uitwisselen van ervaringen en ondersteunt het een juiste uitvoering van het programma.
Wat we proberen te bereiken voor de leerling kan kort omschreven worden als:

Leerlingen helpen hun werkhouding te verbeteren, zodat zij hun prestaties verbeteren en in diverse situaties binnen en buiten school beter aan de gestelde eisen kunnen voldoen dan voorheen, waardoor zij een positiever zelfbeeld krijgen en sociale interacties met anderen positiever gaan verlopen. De training beoogt dat de schoolcarrière van een kind met ADHD meer succesvol wordt en dat leerkrachten zich competenter voelen om een kind met ADHD in de klas  te begeleiden.

De training wordt door twee trainers gegeven. De trainers zijn GZ psycholoog en orthopedagoog en hebben ervaring met het onderzoeken en begeleiden van kinderen met ADHD en hebben onderwijservaring.

Kosten
De kosten voor deze training bedragen € 365,-- per persoon, inclusief materiaal

Locatie
De training vindt plaats bij Join aan de Vang 5 te Halsteren.

Data
De training wordt gegeven op:

  • maandag 28-19-2015
  • maandag 09-11-2015
  • maandag 14-12-2015
  • maandag 15-02-2016
  • maandag 21-03-2016
  • maandag 23-05-2016

Alle bijeenkomsten beginnen om 19.00 uur tot 21.00 uur.

Vragen en aanmelden
Heeft u belangstelling voor de opleiding, of heeft u vragen dan kunt u via het contactformulier met ons contact opnemen.
De cursus gaat door als zich 8 cursisten hebben aangemeld.  

Telefonisch spreekuur

De praktijk is van maandag tot en met vrijdag tussen 17.00 uur en 18.00 uur rechtstreeks bereikbaar tijdens het telefonisch spreekuur op telefoonnummer 06-42720884. U kunt dan terecht voor allerlei vragen met betrekking tot opvoedingsproblemen, de ontwikkeling van uw kind(eren) en verdere zorg. U kunt dan natuurlijk ook vragen stellen over mogelijkheden met betrekking tot de Generalistische Basis GGZ.  Buiten deze tijden kunt u een bericht, onder vermelding van uw naam en telefoonnummer, inspreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn te bellen, dan kunt u gebruik maken van het Contactformulier